Regulamin Organizacyjny Półkolonii Letnich

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PÓŁKOLONII LETNIEJ w ORATORIUM

24.06.2024 – 19.08.2024

Półkolonia zapewnia wypoczynek dla dzieci i młodzieży na terenie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego „Oratorium” w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 57 oraz podczas jednodniowych wycieczek.

Półkolonia polega na organizacji zajęć edukacyjnych, sportowych, rekreacyjno-sportowych, zabaw integracyjnych, wyjść na basen, oraz wycieczek pieszych, rowerowych i autokarowych po Stalowej Woli i okolicach.

 1. Regulamin półkolonii letniej w „Oratorium” obowiązuje: wszystkich uczestników półkolonii, rodziców i opiekunów, kierownika, instruktorów, wolontariuszy, opiekunów oraz wychowawców półkolonii.
 2. Organizacja półkolonii: Półkolonia trwa w okresie od 24 czerwca do 19 sierpnia 2024 r.
  od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 15:00
 3. Półkolonia odbywa się w 4 turnusach przez 10 dni roboczych.
 4. Na prośbę rodziców/opiekunów dziecka Organizator zapewnia dzieciom z grupy młodszej (do 10 lat) opiekę dyżurną w godzinach od 6:30:00 oraz do 16:00. (liczba miejsc ograniczona). Uczestnikami półkolonii są dzieci w wieku od 6 do 17 lat.

Miejsce prowadzenia zajęć: Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego „Oratorium” w Stalowej Woli ul. Ofiar Katynia 57

Terminy:
TURNUS I 24.06.2024 – 5.07.2024 r.
TURNUS II 8.07.2024 – 19.07.2024 r.
TURNUS III 22.07.2024 – 2.08.2024 r.
TURNUS IV 5.08.2024 – 19.08.2024 r.

Organizatorem półkolonii jest Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” w Stalowej Woli.

 • Odpłatność: 900,00 zł, przy czym kalkulowany pełny koszt turnusu wynosi około 1050 zł (pozostała część kosztów pokrywana jest z wpływów z 1% podatku, darowizn i innych źródeł). Wniesienie opłaty (w momencie zapisu) oraz dostarczenie kompletnie wypełnionej karty kwalifikacyjnej jest warunkiem uczestnictwa w wypoczynku, ale nie gwarantuje zakwalifikowania dziecka do udziału w wypoczynku. Decyzja Organizatora jest ostateczna.
 • W przypadku otrzymania dofinansowania z budżetu Gminy Stalowa Wola odpłatność dla mieszkańców Gminy Stalowa Wola wyniesie 500,00 zł (dotyczy dzieci w wieku
  od 7 do 17 lat)
 • W przypadku zapisu dziecka na półkolonię w trakcie trwania wybranego turnusu opłata może zostać zmniejszona proporcjonalnie do ilości dni jakie pozostają do końca turnusu.
 • Opłata nie ulega zmniejszeniu ze względu na niską frekwencję uczestnika (również spowodowaną chorobą). Wyjątek stanowi sytuacja gdy dziecko zrezygnuje z udziału
  w półkolonii w pierwszym dniu pobytu. W takiej sytuacji rodzic/opiekun prawny może starać się (w formie pisemnej, w terminie do 7 dni od dnia rezygnacji) o zwrot opłaty proporcjonalnie do niewykorzystanej liczby dni.
 • Opłata może zostać zwrócona w całości, na wniosek opiekuna prawnego dziecka, w sytuacji rezygnacji z udziału w całym turnusie półkolonii, złożonej na piśmie, nie później niż 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem wybranego turnusu.
 • Usunięcie dziecka z półkolonii przez Organizatora, ze względu na jego niewłaściwe zachowanie (np. za nagminne łamanie regulaminu lub niesubordynację względem wychowawcy, brak punktualności w tym również niepunktualne odbieranie dziecka przez osoby wskazane) nie skutkuje zwrotem wniesionej opłaty.
 • Opłata może zostać zniesiona w stosunku do podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej „Oratorium”, których frekwencja w okresie od 12 lutego do 28 marca wynosiła powyżej 50% oraz których rodzice/opiekunowie prawni w terminie do 15 marca 2023 r. zadeklarowali udział dziecka w wypoczynku i wpłacili kaucję (zwrotną) w wysokości 100,00 zł. Kaucja jest zwrotna pod warunkiem frekwencji dziecka podczas wypoczynku na poziomie co najmniej 70%. Jeśli w/w warunki nie zostaną spełnione, kaucja zostaje wpłacona do kasy Organizatora jako opłata częściowa za udział dziecka w wypoczynku. Po należny zwrot kaucji można zgłaszać się do 23 sierpnia 2024 r.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danego turnusu półkolonii ze względu na sytuację epidemiczną lub z innych przyczyn niezależnych od organizatora.
 • Formularz zgłoszeniowy – karta kwalifikacyjna uczestnika Półkolonii – to dokument potwierdzający zgłoszenie dziecka na półkolonię. Do każdego turnusu musi zostać wypełniona oddzielna karta kwalifikacyjna. Złożenie karty kwalifikacyjnej jest warunkiem uczestnictwa w wypoczynku, ale nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka na półkolonie.
 • Podopieczni Świetlicy Socjoterapeutycznej „Oratorium” mogą uczestniczyć w dwóch turnusach półkolonii (liczba miejsc ograniczona) lub w trzech turnusach półkolonii
  w sytuacji gdy nie zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w kolonii letniej.
 • Dzieci i młodzież nie będący podopiecznymi świetlicy mogą wybrać jeden z czterech turnusów, przy czym Organizator zezwoli na udział dziecka w kolejnym turnusie półkolonii pod warunkiem, iż na kolejnym wybranym turnusie pozostają wolne miejsca. Opłata za drugi i każdy kolejny turnus wynosi 900,00 zł.
 • Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców, instruktorów, opiekunów oraz kierownika półkolonii wg harmonogramu (plan dostępny na stronie internetowej www.oratoriumstw.pl oraz w budynku „Oratorium”.
 • Uczestnicy zajęć są podzieleni na grupy. Nie przewiduje się przesunięć pomiędzy grupami.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii w czasie półkolonii oraz za zniszczenie rzeczy należących do uczestników, np. dokonane przez innych uczestników.
 • Organizator nie zaleca przynosić na półkolonie cennych urządzeń i przedmiotów wartościowych (telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki itp.) i nie bierze odpowiedzialności za tego typu przedmioty.
 • Podczas zajęć sportowych (rekreacyjnych) obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych. W razie niestosowania się do zakazu korzystania z urządzeń elektronicznych w trakcie zajęć, wychowawca, kierownik lub wolontariusz może zarekwirować tenże sprzęt (również bez zgody właściciela sprzętu) do końca trwania zajęć w danym dniu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy plan zajęć nie może być zrealizowany z przyczyn pogodowych lub innych niezależnych
  od Organizatora.
 • Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW zgodnie z warunkami ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń (OWU dostępne na stronie internetowej Towarzystwa i w siedzibie Organizatora).
 • Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Rodziców/Opiekunów o zaistniałych wypadkach, urazach i poważnych problemach wychowawczych.
 • Plan zajęć sporządzany jest przez wychowawców i kierownika półkolonii i umieszczony na stronie internetowej (www.oratoriumstw.pl) oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie „Oratorium”
 • O wszelkich zmianach w planie zajęć uczestnicy są na bieżąco informowani, a w miarę możliwości technicznych i kadrowych plan jest również aktualizowany na stronie internetowej.
 • W ramach półkolonii uczestnicy mają zapewnione śniadanie i obiad dwudaniowy
  z deserem.
 • Możliwe jest przynoszenie własnych napoi. Nie zaleca się przynoszenia dodatkowych posiłków przez uczestników.
 • Organizator zapewnia wszelkie materiały, sprzęt, przybory oraz przyrządy niezbędne do przeprowadzenia zajęć.
 • Podczas półkolonii, uczestnicy, za zgodą wychowawcy, mogą korzystać z własnych rowerów, łyżworolek, deskorolek i kasków (zalecane).

5. Kadra:

Kierownik Półkolonii jest osobą koordynującą całość wypoczynku, posiadającą kwalifikacje zgodne
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Opiekun – wychowawca posiada kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Kierownik półkolonii jest osobą koordynującą całość wypoczynku. Jego obowiązkiem jest czuwać nad zgodnością wypoczynku z obowiązującymi przepisami.

Organizator i opiekunowie są zobowiązani dokładać wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo
w zajęciach oraz organizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny, a także zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne w czasie wypoczynku zgodnie
z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia.

Opiekun - wychowawca ma obowiązek:

 • zapoznać się z formularzami zgłoszeniowymi oraz ankietami uczestników półkolonii będącymi kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku,
 • prowadzenia dziennika zajęć,
 • organizowania zajęć zgodnie z rozkładem dnia,
 • pilnowania uczestników i nie pozostawiania ich bez opieki,
 • sprawowania opieki nad uczestnikami w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku,
 • poszanowania godności każdego uczestnika półkolonii,
 • na wniosek rodziców/opiekunów informowania o zachowaniu uczestników i ich stanie zdrowia,
 • po zakończeniu zajęć półkolonii dostarczyć do kierownika uzupełnione karty uczestników wraz z prowadzonym dziennikiem zajęć.

6. Rodzice:

 • są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z planem zajęć, (brak punktualności przy odbieraniu dziecka jest podstawą do usunięcia dziecka z wypoczynku).
 • są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka od miejsca zamieszkania do miejsca zbiórki i z powrotem,
 • w razie odbioru dziecka przez inne osoby są zobowiązani napisać pisemne upoważnienie dla osób, które mogą odbierać dziecko z półkolonii (oświadczenie w karcie kwalifikacyjnej),
 • w przypadku samodzielnego przychodzenia dziecka na miejsce zbiórki i powrotu do domu po zajęciach lub odbioru przez osobę nieupoważnioną, rodzice są zobowiązani złożyć stosowne oświadczenie załączone do karty kwalifikacyjnej.

7.Uczestnicy:

Uczestnicy mają prawo do:

 • radosnego i bezpiecznego wypoczynku,
 • uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych podczas półkolonii,
 • wnoszenia próśb i skarg do wychowawców,
 • uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawców lub kierownika półkolonii.

Uczestnicy mają obowiązek:

 • posiadać kask w trakcie jazdy na rowerze, łyżworolkach, deskorolce lub hulajnodze (ze względów epidemicznych najlepiej pozyskany we własnym zakresie, ponadto placówka nie dysponuje wystarczającą ilością sprzętu),
 • wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia,
 • przestrzegać regulaminu,
 • dbać o czystość i porządek,
 • przestrzegać przepisów oraz zasad BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informować wychowawcę,
 • zgłaszać wychowawcy wyjście z placówki po zakończonych zajęciach (w przypadku samodzielnego powrotu do domu),okazywać szacunek opiekunom, pracownikom obsługi i innym uczestnikom wypoczynku,
 • dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny udział w zajęciach,
 • każdego dnia uczestnik powinien mieć odpowiednie akcesoria i odzież, adekwatne do pogody, np. czapkę z daszkiem, krem chroniący przed słońcem, strój na pływalnię, parasol, itp.
 • uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania się od grupy oraz niszczenia sprzętów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie i nie wykonywanie poleceń wychowawców oraz nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje następujące konsekwencje:

 • upomnienie przez wychowawcę,
 • zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych, dodatkowe obowiązki
 • powiadomienie rodziców o zachowaniu,
 • wykluczenie z półkolonii.

Na półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz: używania wulgarnych i obraźliwych słów, palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających oraz napojów energetycznych i dopalaczy – dotyczy to uczestników, instruktorów i opiekunów, a także wolontariuszy i rodziców uczestniczących w zajęciach.

W przypadku wyrządzenia (również nieumyślnie) szkód materialnych przez uczestnika półkolonii, jego rodzice/opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.

8. Zgłoszenie dziecka do udziału w półkolonii oraz w szczególności wypełnienie Karty Kwalifikacyjnej jest jednoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu organizacyjnego półkolonii letniej w „Oratorium” oraz OWU Towarzystwa Ubezpieczeń.

9. Skrócony i uproszczony regulamin półkolonii stanowi załącznik do Karty Kwalifikacyjnej, a jego akceptacja musi być potwierdzona podpisem rodzica/ opiekuna prawnego i podpisem dziecka.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa.